Về trình duyệt và thiết lập Cookie ở GooDeal

■Cookie
Để hoàn tiền lại cho khách hàng, GooDeal cần xác định thông tin đơn hàng bạn đã mua thông qua GooDeal bằng Cookie. Sau đây là 1 số hướng dẫn để thiết lập Cookie:
【Cách thiết lập Cookie ở Google Chrome】
[Thiết lập] → [Thiết lập chi tiết] → [An toàn và bảo mật]→ [Thiết lập nội dung] → [Cookie] → Chọn [Cho phép các site khác lưu và đọc dữ liệu Cookie]

【Cách thiết lập Cookie ở Microsoft Edge】
[Thiết lập] → [Thiết lập chi tiết] → [Cookie] → Chọn [Không xóa Cookie]

【Cách thiết lập Cookie ở Mozilla Firefox】
[Công cụ] → [Tùy chọn] → [An toàn và bảo mật]→ Ở phần [Lịch sử] Chọn「Lưu lịch sử ở Firefox]

【Cách thiết lập Cookie ở Safari】
[Safari] → [Thiết lập] → [An toàn]→ Ở [Cookie] chọn [Chỉ chấp nhận từ máy chủ của trang đã truy cập]