Thỏa thuận sử dụng GooDeal

Các Thỏa thuận này áp dụng cho các trang web trên Internet và tất cả các dịch vụ khác được cung cấp dưới tên GooDeal (https://goodeal.com.vn và các tên miền phụ tùy chọn) được điều hành và cung cấp bởi GooDeal. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho những khách hàng đã hiểu và đồng ý với nội dung trong các Thỏa thuận này.

Định nghĩa

Các thuật ngữ trong các Thỏa thuận này sẽ có các ý nghĩa tương ứng như sau đây:

 • “Công ty chúng tôi” là GooDeal
 • “Trang web này” là trang web trên Internet được cung cấp dưới tên GooDeal (https://goodeal.com.vn và bất kỳ tên miền phụ nào) được điều hành và cung cấp bởi công ty chúng tôi (Nếu tên, tên miền hoặc nội dung của trang web bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì, thì sẽ bao gồm cả trang web đã thay đổi đó.).
 • “Dịch vụ” là tên gọi chung của tất cả các nội dung do công ty chúng tôi cung cấp liên quan đến trang web này.
 • “Công ty liên kết” là công ty điều hành trang web được giới thiệu trên trang web này.
 • “Trang web liên kết” là trang web mà công ty liên kết giới thiệu trên trang web này.
 • “Thành viên” là các cá nhân hoặc pháp nhân đăng ký sau khi đã đồng ý với Thỏa thuận này dựa trên các thủ tục do công ty chúng tôi xác định, và công ty chúng tôi đã chấp nhận đăng ký này.
 • “Bên thứ ba” là các cá nhân và công ty (Bao gồm các thành viên khác) không phải là thành viên liên quan đến công ty chúng tôi và các điều, khoản của Thỏa thuận này.
 • “Thông tin đăng ký” là toàn bộ thông tin mà thành viên đã cung cấp cho công ty chúng tôi với mục đích đăng ký thành viên và tiếp nhận cung cấp dịch vụ.
 • “Thông tin cá nhân” là những thông tin giúp xác định một cá nhân cụ thể trong số những thông tin đã đăng ký, bao gồm địa chỉ e-mail.
 • “Hồ sơ” là thông tin có dạng không thể xác định một cá nhân cụ thể trong số các thông tin đã đăng ký.
 • “Phần thưởng” là khoản lợi ích nhất định do công ty chúng tôi cấp phát, chẳng hạn như tiền tệ trong trang web này như phần hoàn tiền do công ty liên kết hoặc công ty chúng tôi cấp cho các thành viên thực hiện các hành động theo quy định sẵn, v.v... hoặc các khoản tương tự, giải thưởng, v.v...

Mục đích

Mục đích của Thỏa thuận này là quy định các vấn đề cần thiết để sử dụng tất cả các dịch vụ của trang web này do công ty chúng tôi cung cấp.

Định nghĩa thành viên, thành lập hợp đồng sử dụng

 1. Thủ tục đăng ký phải được thực hiện trực tiếp bởi chính người đó.
 2. Khi bạn đã được công nhận là thành viên của trang web này do công ty chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký, và tài khoản được phát hành bởi công ty chúng tôi, hợp đồng sử dụng dịch vụ theo các quy định của các Thỏa thuận này sẽ được thiết lập giữa thành viên và công ty chúng tôi, khi đó thành viên có thể sử dụng dịch vụ.
 3. Người dùng được miễn phí khi đăng ký thành viên
 4. Trong trường hợp người đăng ký là người cần phải giám hộ, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người bị tòa án tước quyền công dân và không có sự cho phép của người giám hộ, quyết định của tòa án, hoặc trường hợp người đăng ký không có thẩm quyền đăng ký thì việc đăng ký và sử dụng tất cả các dịch vụ sẽ bị vô hiệu.
 5. Mọi trường hợp người đăng ký dưới 12 tuổi, việc đăng ký và sử dụng tất cả các dịch vụ sẽ không hợp lệ.

Không thực hiện, hủy bỏ hợp đồng

 1. Công ty chúng tôi có quyền quyết định việc không chấp thuận đơn đăng ký cho những người thuộc các mục sau đây:

  1. Trường hợp giả mạo nội dung thông tin trong đơn đăng ký, bao gồm việc giả mạo thông tin đăng ký, hoặc sử dụng tên của người khác để đăng ký.
  2. Trường hợp đăng ký với mục đích vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật, hoặc trong trường hợp đã từng có hành vi vi phạm nêu trên.
  3. Trường hợp trước đây đã từng thực hiện các hành vi xung đột với các Thỏa thuận này hoặc hành vi gây tổn hại đến trật tự trong việc quản lý trang web này, như vi phạm bản quyền hoặc hành vi vu khống, v.v...
  4. Trường hợp đã từng hủy đăng ký thành viên trước đây.
  5. Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng người đăng ký là lực lượng chống đối xã hội, v.v... (Là các băng nhóm/tổ chức, thành viên của băng nhóm/tổ chức, tội phạm, phe cánh hữu, lực lượng chống đối xã hội và người có liên quan đến các tổ chức khác. Tương tự bên dưới), hoặc có liên quan hay tham gia vào bất cứ hoạt động nào với các lực lượng chống đối xã hội như bảo vệ, điều hành hoặc hợp tác, tham gia điều hành các lực lượng chống đối xã hội thông qua việc tài trợ tiền, v.v...
 2. Nếu bạn muốn yêu cầu rút khỏi thành viên và hủy hợp đồng sử dụng, bạn có thể hủy hợp đồng sau khi hoàn tất các thủ tục được quy định trên trang web này để hủy.
 3. Nếu đăng ký đã được phê duyệt, nhưng lại thuộc bất kỳ điều nào từ a đến e trong Khoản 1 của Điều này, hoặc trong trường hợp công ty chúng tôi nhận thấy thực sự thuộc các trường hợp được nêu trong Điều 10 “Các hạn chế về dịch vụ của trang web này và việc xóa bỏ chấp thuận” của Thỏa thuận này, công ty chúng tôi có thể ngừng toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng tất cả các tài khoản liên quan, hủy hiệu lực toàn bộ hoặc một phần số tiền hoàn lại hoặc khoản tương tự khác hay phần thưởng khác, hủy hiệu lực toàn bộ hoặc một phần các ưu đãi đặc biệt, quyền, chức năng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, và có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng dựa theo đánh giá của công ty chúng tôi.
 4. Thành viên có thể tùy ý rút khỏi thành viên theo Khoản 2 của Điều này. Tuy nhiên, khi rút khỏi thành viên, bạn sẽ mất tất cả các ưu đãi đặc biệt và quyền lợi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như khoản lợi nhuận có được từ trang web này, như phần tiền hoàn lại đạt được khi sử dụng dịch vụ, v.v... hoặc các khoản lợi ích tương tự khác như: quà tặng, các ưu đãi có lợi khác...vv. Ngoài ra, ngay cả khi đăng ký lại, chúng tôi cũng sẽ không khôi phục lại bất kỳ thông tin, quyền lợi, v.v... đã bị mất và khách hàng sẽ không được quyền khiếu nại bất cứ điều gì với công ty chúng tôi.

Hiệu lực và thay đổi thỏa thuận

 1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi công ty công bố công khai trên trang web này và thành viên đã đồng ý.
 2. Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung của Thỏa thuận và nội dung dịch vụ . Ngoài ra, Các Thỏa thuận đã thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi công ty công bố theo cách tương tự như khoản 1 điều này và thành viên đã đồng ý.
 3. Nếu thành viên sử dụng trang web này sau ngày công bố được nêu ở Khoản 2 điều này hoặc không làm thủ tục rút khỏi thành viên sau 7 ngày kể từ ngày công bố, trừ khi có Thỏa thuận đặc biệt, thì xem như là đã “Đồng ý” với Thỏa thuận đã thay đổi.

Nội dung dịch vụ và các thỏa thuận chung

 1. Trang web này sẽ được điều hành bởi công ty chúng tôi.
 2. Công ty chúng tôi mang đến dịch vụ cung cấp thông tin cho các thành viên, dịch vụ trao đổi giữa các thành viên, v.v... trên trang web này.
 3. Trang web này có thể thêm, thay đổi, ngừng, v.v... nội dung của dịch vụ tại khoản 1 điều này, được cung cấp cho thành viên mà không cần thông báo cho từng thành viên theo quyết định của công ty chúng tôi. Các thành viên phải chấp nhận điều này. Sự thay đổi này cũng sẽ được thông báo trên trang web này và trong dịch vụ. Trừ khi có quy định khác, thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đưa ra.
 4. Công ty chúng tôi có quyền đăng thông tin về các công ty liên kết trong e-mail thông báo thông tin được gửi đến các thành viên và trên tất cả các trang web liên quan đến kinh doanh.
 5. Công ty chúng tôi có thể gửi email thông báo các hoạt động của thành viên trên website, hoặc thu thập thông tin thành viên qua email nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
 6. Về nội dung câu trả lời cho các đợt khảo sát trên website v.v..., thành viên sẽ được xem là đã đồng ý để công ty chúng tôi sử dụng câu trả lời đó cho những mục đích và ý định do chúng tôi chỉ định.
 7. Các dịch vụ của trang web này dựa trên cơ sở là cung cấp chỉ để sử dụng ở Việt Nam, vậy nên trong trường hợp dịch vụ được cung cấp khi truy cập từ nước ngoài, công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thiệt hại, mất mát, v.v... đã xảy ra với thành viên do truy cập từ nước ngoài.

Dịch vụ của công ty chúng tôi

 1. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trong phạm vi theo các khoản trong Điều 12 của Thỏa thuận này.
 2. Ngoài phạm vi được quy định trong Thỏa thuận này, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của người đã đăng ký làm thành viên cho người khác mà không có sự đồng ý của người đó trừ trường hợp được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, v.v... hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Thu thập và công bố thông tin thành viên

 1. Công ty chúng tôi có thể thu thập và công bố hồ sơ của thành viên .
 2. Trong trường hợp chuyển giao việc kinh doanh hay sáp nhập với doanh nghiệp bên thứ ba được công ty chúng tôi chấp nhận, công ty chúng tôi có thể chuyển giao quan hệ pháp lý theo hợp đồng sử dụng, quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này, thông tin cá nhân của thành viên và thông tin đăng ký khác cho doanh nghiệp bên thứ ba sau khi được sự đồng ý của thành viên. Bên cạnh đó, việc chuyển giao việc kinh doanh được nêu trong khoản này không chỉ là chuyển giao việc kinh doanh thông thường mà còn bao gồm mọi trường hợp như công ty bị chia tách hoặc chuyển giao lĩnh vực kinh doanh khác.
 3. Công ty chúng tôi có thể sẽ lấy thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện dịch vụ khách hàng.
 4. Về các thông tin cá nhân đã thu thập, công ty chúng tôi sẽ xử lý theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi; và các thành viên được xem là đã đồng ý với việc công ty chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của thành viên theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

Nghĩa vụ của thành viên

 1. Khi sử dụng dịch vụ, thành viên phải tuân thủ các Thỏa thuận này, các luật và quy định liên quan.
 2. Mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản thành viên duy nhất, bạn sẽ không thể mở một tài khoản mới cho đến sau một khoảng thời gian nhất định được công ty chúng tôi quy định cho dù đã hủy bỏ tài khoản ở trang web này.
 3. Thành viên phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký bất cứ khi nào có sự thay đổi nội dung đã đăng ký.
 4. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những bất lợi đối với phía thành viên về những vấn đề như: không nhận được thông báo quan trọng từ công ty chúng tôi, v.v... do nội dung thông tin đăng ký được nhập không chính xác, hoặc xảy ra trường hợp không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký như địa chỉ e-mail, v.v...
 5. Chỉ có bản thân thành viên (người nhận) mới được sử dụng tất cả những thứ do trang web này cung cấp như tiền tệ trong trang web này như: phần tiền hoàn lại, tài khoản trên trang web này, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác, v.v... Ngoài ra, thành viên không được trao quyền sử dụng, cho mượn, chuyển nhượng, mua hoặc bán các tài khoản hoặc các phần thưởng nêu trên, v.v... cho bên thứ ba.
 6. Việc thực hiện thủ tục nhận phần tiền hoàn lại chỉ có thể do chính thành viên sử dụng tự xử lý. Trường hợp thủ tục nhận tiền hoàn lại được thực hiện bởi một đối tượng khác không phải do chính thành viên đó sẽ được chúng tôi xử lý theo như quy định (tại Khoản 2 Điều 10) đối với trường hợp tại khoản 1s Điều 10 của Thỏa thuận này.
 7. Tất cả các bằng sáng chế, quyền nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trang web này đều thuộc về công ty chúng tôi và các chủ sở hữu khác, thêm đó sẽ không được quy cho các thành viên. Thành viên không được sử dụng, sao chép hoặc in lại chúng mà không được sự cho phép.
 8. Trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba khi sử dụng trang web này, thành viên sẽ phải tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm về các chi phí, và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty chúng tôi.
 9. Để sử dụng trang web này, thành viên có trách nhiệm thanh toán các khoản phí (nếu có) và các yêu cầu khác từ hệ thống gửi tới thành viên, ví dụ như: xác nhận thao tác, v.v... Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu thành viên không thể sử dụng trang web này do không thực hiện các thao đã nêu.
 10. Trong trường hợp thành viên có hành vi sai trái và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi, công ty chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với thành viên nói trên.
 11. Bạn sẽ không được phép đăng ký thành viên, v.v... với mục đích thực hiện các hành vi trái với các Thỏa thuận này và các quy định của Pháp luật.
 12. Để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản đã đăng ký, thành viên phải tuân thủ các vấn đề được quy định trong các mục sau đây:
  1. Không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn.
  2. Không tiết lộ mật khẩu cho người khác.
  3. Không thay đổi mật khẩu do người khác chỉ định.
  4. Không đặt mật khẩu mà người khác dễ đoán.
  5. Trường hợp bạn sử dụng trang web này từ một máy tính mà người khác có thể sử dụng, luôn đăng xuất ra khỏi trang web này, xóa bộ nhớ cache và các thông tin khác trước khi người khác sử dụng máy.
  6. Tự chịu trách nhiệm về quản lý tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.
 13. Trường hợp bị đánh cắp hoặc nghi ngờ bị đánh cắp mật khẩu, thành viên phải có trách nhiệm nhanh chóng báo cáo cho công ty chúng tôi.

Các điều kiện để được trả phần ưu đãi trong trang web này như phần hoàn tiền, v.v... hoặc các khoản tương tự

 1. Trường hợp thành viên đã nhấn vào đường dẫn đến bài đăng trong trang web này, trong đó xác định rõ về tiền tệ trong trang web này như phần tiền hoàn lại, v.v... hoặc những ưu đãi dành cho thành viên, và thực hiện các hành động mà công ty liên kết (công ty cung cấp thông tin) mong muốn/yêu cầu, hoặc thành viên thực hiện các hành động mà công ty chúng tôi mong muốn/yêu cầu trong bài đăng trên trang web này. Tuy nhiên, thành viên sẽ không nhận được khoản ưu đãi mặc dù đã thực hiện các hành vi nêu trên nếu rơi vào các trường hợp sau đây:

  1. Trường hợp sử dụng trang web liên kết vì mục đích sai trái.
  2. Trường hợp không tuân theo chỉ định của trang web liên kết.
  3. Trường hợp di chuyển từ trang web liên kết đến một trang web khác, v.v...
  4. Trường hợp trang web liên kết không chấp nhận quyền được nhận tiền tệ trong trang web này như phần hoàn tiền, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác bất kể lý do gì.
  5. Trường hợp trang web liên kết khai báo lại rằng khách hàng có hành vi gian lận, trả lại hàng, hủy bỏ đơn hàng v.v...
  6. Trường hợp có hành động như đăng ký hai lần, v.v... trong thông tin của trang web liên kết đã sử dụng.
  7. Ngoài ra còn có trường hợp công ty chúng tôi nhận thấy rằng không cần phải cấp tiền tệ trong trang web này như phần tiền hoàn lại, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác.
 2. Về trường hợp được quy định tại mục f ở khoản trên, nếu công ty chúng tôi nhận thấy người sử dụng là giống nhau mặc dù tài khoản khác nhau, điều này sẽ được xem là đăng ký hai lần. Hơn nữa, công ty chúng tôi không có nghĩa vụ trình bày nội dung cụ thể và giải thích cho từng thành viên liên quan trong trường hợp nhận thấy đó là đăng ký hai lần hay trường hợp thuộc các mục trên.

Các trường hợp hạn chế một phần dịch vụ hoặc hủy bỏ toàn bộ cam kết trong thỏa thuận này

 1. Khi thành viên thực hiện một hoặc nhiều hành vi dưới đây công ty chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 2 điều này:

  1. Trường hợp xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, hoặc gây bất lợi, thiệt hại, v.v... cho người khác.
  2. Trường hợp có hành vi vu khống, hành vi vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền về hình ảnh, quyền riêng tư và các quyền khác, v.v... của công ty chúng tôi và những người khác.
  3. Trường hợp thực hiện hoạt động thương mại hoặc hoạt động tuyên truyền trái quy định pháp luật hoặc thỏa thuận này.
  4. Trường hợp công ty chúng tôi có sơ sở đánh giá rằng hành động này đang gây cản trở việc quản lý hoặc sử dụng ổn định của website.
  5. Trường hợp phát hiện có hành vi truy cập trái phép, hành vi hack, giả mạo.
  6. Trường hợp làm mất hình ảnh của trang web này bằng việc gửi thư rác, v.v...
  7. Trường hợp phát tán các thông tin, hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, dâm ô, đồi trụy
  8. Trường hợp không đăng nhập vào trang web này trong 12 tháng trở lên.
  9. Trường hợp phát tán các tập tin có virus máy tính gây hại cho công ty chúng tôi hoặc cho những người khác.
  10. Trường hợp phân tích, sửa đổi chương trình, dữ liệu, v.v... được sử dụng trên trang web này bằng cách tháo dỡ, sử dụng các công cụ trái phép, v.v...
  11. Trường hợp có hành vi cản trở các thành viên khác sử dụng trang web này.
  12. Trường hợp sử dụng tài khoản thuộc sở hữu của thành viên khác hoặc trường hợp sử dụng trái phép tài khoản.
  13. Trường hợp thực hiện hành vi lấy thông tin như tài khoản và mật khẩu, v.v... thuộc sở hữu của thành viên khác.
  14. Trường hợp cố ý sử dụng các lỗi phát sinh trong chương trình.
  15. Trường hợp sử dụng trang web này trái với nội dung được quy định trong các khoản ở Điều 8.
  16. Trường hợp sử dụng trang web này mà không tuân thủ các quy tắc sử dụng của công ty chúng tôi.
  17. Trường hợp có hành vi vi phạm hoặc xúi giục, kích động người khác thực hiện hành vi vi phạm thỏa thuận này hoặc công ty chúng tôi có căn cứ xác định hành vi của thành viên có nguy cơ gây hại cho công ty chúng tôi.
  18. Trường hợp ép buộc công ty chúng tôi phải thực hiện những điều ngoài các nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty chúng tôi.
  19. Trường hợp có được phần thưởng, ưu đãi hoặc các lợi ích khác v.v... bằng phương pháp sai trái hoặc các phương pháp khác với ý định ban đầu của trang web này.
  20. Trường hợp mua hàng hóa vì lợi nhuận, như bán lại v.v..., hành vi giới thiệu, bán lại hoặc sử dụng sản phẩm được mua từ các công ty liên kết với mục đích khác ngoài mục đích tự sử dụng.
  21. Trường hợp có hành vi mà công ty chúng tôi cho là không phù hợp, hoặc công ty chúng tôi đánh giá là hành vi vi phạm trật tự như vi phạm Thỏa thuận này, làm mất hình ảnh của trang web này, v.v..., hoặc hành vi vi phạm pháp luật, và trái với thuần phong mỹ tục, v.v...
 2. Công ty chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp xử lý được quy định trong các mục dưới đây đối với thành viên thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 điều này mà không cần thông báo cho thành viên, đồng thời công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất lợi nào xảy ra cho thành viên liên quan đến tiền tệ trong trang web này như phần hoàn tiền, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác mà các thành viên đang có.
  1. Thực hiện biện pháp gửi e-mail cảnh báo từ công ty chúng tôi.
  2. Hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ ưu đãi bao gồm phần tiền được hoàn lại và các ưu đãi khác trên website dành cho thành viên.
  3. Ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ dành cho thành viên trên website.
  4. Thực hiện các biện pháp khác mà công ty chúng tôi cho là phù hợp.
 3. Trong trường hợp một thành viên cá nhân qua đời, hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ chấm dứt, công ty chúng tôi có thể thực hiện thủ tục chấm dứt tài khoản của thành viên nói trên, chúng tôi sẽ không thực hiện việc thừa kế các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận và quan hệ pháp lý theo hợp đồng sử dụng dịch vụ và phần tiền hoàn lại hay phần thưởng mà thành viên đó đang có tại thời điểm này, cũng như các quyền thừa kế khác cho bên thứ ba.

Hạng mục thông báo khi có yêu cầu

 1. Khi thành viên đưa ra yêu cầu, v.v... cho công ty chúng tôi, thành viên cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
  1. Địa chỉ e-mail đã nhập khi đăng ký tài khoản hoặc khi thay đổi thông tin.
  2. Thông tin đã nhập khi sử dụng dịch vụ, hay thông tin giúp xác nhận rằng dịch vụ đã được sử dụng.
  3. Thời gian sử dụng dịch vụ được yêu cầu (giờ/phút/ngày/tháng/năm)
  4. Tên của trang web liên kết hoặc các loại dịch vụ đã sử dụng.
  5. Tên dịch vụ đã sử dụng và sản phẩm mua ở trang web liên kết đã sử dụng
  6. Tùy theo nội dung yêu cầu, có một số trường hợp công ty chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên cung cấp những thông tin dưới đây:
   1. Tên thiết bị (PC, điện thoại di động, điện thoại thông minh, v.v...) đang sử dụng và tên mẫu
   2. Tên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang sử dụng (ví dụ: Viettel)
   3. Tên và phiên bản hệ điều hành đang sử dụng (ví dụ: Windows XP SP2)
   4. Tên và phiên bản trình duyệt đang sử dụng (ví dụ: Internet Explorer 6.0)
   5. Phương pháp kết nối internet (ví dụ: sử dụng cáp quang)
   6. Thiết bị truyền thông (ví dụ: sử dụng mạng LAN không dây)
   7. Có sử dụng phần mềm bảo mật hay không, tên phần mềm, phiên bản (ví dụ: Virus Buster 2007)
   8. Có sử dụng Windows Firewall hay không (ví dụ: đang sử dụng)
   9. Tần suất xuất hiện lỗi được hỏi (chỉ 1 lần, nhiều lần, thường xuyên, mọi lúc, v.v...)
   10. Nội dung cụ thể của lỗi được hỏi.
   11. Thông tin khác mà công ty chúng tôi cho là cần thiết.
 2. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào liên quan đến việc trả lời khi thành viên không cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin dù chỉ 1 mục được quy định ở khoản 1 điều này tại thời điểm yêu cầu của thành viên.

Phạm vi bảo đảm

 1. Chúng tôi không bảo đảm bất cứ điều gì về các nội dung quy định trong các mục dưới đây.

  1. Các dịch vụ được cung cấp không bị gián đoạn.
  2. Các dịch vụ luôn an toàn.
  3. Các dịch vụ, phần mềm được cung cấp, v.v... không bị khiếm khuyết. Hoặc không xảy ra lỗi, v.v...
  4. Dữ liệu được truyền và nhận cho các dịch vụ được lưu trữ chính xác trên máy chủ cố định, bên kia nhận được và hiển thị trên màn hình.
  5. Thông tin mà thành viên nhận được trong trang web này (Bao gồm thông tin trên trang web với liên kết được cung cấp từ trang web này.) là chính xác và có thể tin cậy.
  6. Không có lỗ hổng pháp lý nào trong các dịch vụ.
  7. Các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của người dùng.
  8. Các dịch vụ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.
  9. Làm trung gian giải quyết rắc rối giữa các thành viên phát sinh khi sử dụng các dịch vụ.
  10. Sử dụng các dịch vụ bằng cách truy cập từ bên ngoài Việt Nam.
  11. Yêu cầu hệ thống được sử dụng là nội dung công ty chúng tôi đã biết.
 2. Sau khi hiểu các nội dung được quy định tại khoản 1 điều này, thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ của trang web này.

Cung cấp giải thưởng và phương thức cung cấp

 1. Các tiêu chí cung cấp giải thưởng được quyết định theo Luật thương mại, luật bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật khác.
 2. Thành viên không thể chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, v.v... phần thưởng, tiền tệ trong trang web này như phần tiền hoàn lại, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác, v.v...
 3. Công ty chúng tôi có thể xác nhận bằng e-mail khi chuyển khoản tiền mặt, v.v... hoặc gửi phần thưởng.
 4. Nếu công ty chúng tôi không nhận được xác nhận e-mail trong khoảng thời gian quy định, chúng tôi có thể xem là thành viên này đã từ bỏ quyền trúng giải.
 5. Về hạn mức rút phần tiền hoàn lại, số tiền tối đa có thể rút hàng tháng là 2.000.000 VND trừ khi có quy định khác.
 6. Khi thành viên muốn chuyển đổi chuyển đổi tiền tệ trong trang web này như phần tiền hoàn lại, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác thành phiếu mua hàng, tùy từng trường hợp cụ thể chúng tôi có thể tính phí.

Thời gian có thể sử dụng dịch vụ

 1. Thời gian có thể sử dụng dịch vụ thường là 24/24, suốt năm trong trường hợp không có trở ngại đặc biệt về kinh doanh và kỹ thuật từ phía công ty chúng tôi, trừ trường hợp bất khả kháng bao gồm (trục trặc hệ thống kỹ thuật,thiên tai, hỏa hoạn, đình công, suy giảm kinh tế dẫn đến công ty phải thu hẹp kinh doanh v.v...)
 2. Trong trường hợp cần tạm dừng dịch vụ do phải bảo trì hệ thống, theo nguyên tắc, công ty chúng tôi sẽ thông báo trước, sau đó sẽ ngừng dịch vụ này.
 3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong dịch vụ hoặc gián đoạn của trang web bởi các lý do bất khả kháng như tình huống không thể lường trước, v.v...

Trách nhiệm về lỗi của thành viên

 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào khi sử dụng và phát sinh do tài khoản và mật khẩu của thành viên, hoặc những rắc rối phát sinh do sử dụng trái phép tài khoản của người khác, v.v..., trách nhiệm sẽ thuộc về các bên liên quan đến rắc rối đã xảy ra.

Mối quan hệ giữa các quyền khác như bản quyền, v.v...

 1. Công ty chúng tôi bảo lưu mọi quyền sở hữu đối với các nội dung của trang web này.
 2. Trong mọi trường hợp, thành viên không được sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua trang web này hoặc công ty chúng tôi ngoài phạm vi được phép sử dụng theo luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
 3. Bản quyền hình ảnh, văn bản, giao diện website, thông tin người dùng, ký tự, v.v... được cung cấp trên trang web này và nội dung trên trang web này thuộc về chủ sở hữu bản quyền. Tác phẩm có bản quyền được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ và các Công ước quốc tế. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi dưới đây khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền. (Dưới đây chỉ là các ví dụ về hành vi bị nghiêm cấm, không phải chỉ giới hạn trong các hành vi đó)
  1. Giữ nguyên hoặc sửa đổi để sử dụng tác phẩm có liên quan đến văn bản, giao diện người dùng, hình ảnh, ký tự, v.v... được đăng tải trên trang web này, đăng tải và phân phát chúng trên các trang web, tài liệu in và các phương tiện khác.
  2. Giữ nguyên hoặc sửa đổi để sử dụng tác phẩm có liên quan đến văn bản, giao diện người dùng, hình ảnh, ký tự, v.v... được đăng tải trên trang web này, tạo màn hình hiển thị các biểu tượng, hình nền, phần mềm máy tính, v.v..., chế tạo nội dung khác, hoặc đăng tải và phân phát chúng trên các phương tiện khác.
 4. Đối với các thành viên được nhận được phần tiền hoàn lại cao hoặc nhận giải thưởng tương đương, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi yêu cầu bản thảo, giao diện phương tiện, hình ảnh đã chụp, v.v...
 5. Công ty chúng tôi có thể sử dụng nội dung của trang web này, v.v... trong các hoạt động tuyên truyền cho công ty chúng tôi mà không cần thông báo trước cho thành viên.
 6. Nội dung của trang web này, v.v... có thể được sử dụng cho các trang web khác, chương trình truyền hình, phát thanh khác, được đăng tải trên báo, tạp chí, v.v... hoặc được xuất bản dưới dạng ấn phẩm.

Miễn trừ trách nhiệm

 1. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng tương tự.
 2. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc trở ngại trong sử dụng dịch vụ, v.v... vì những lý do không thuộc trách nhiệm công ty chúng tôi.
 3. Trường hợp số tiền ưu đãi của thành viên hiển thị trên website không chính xác với số tiền thực tế mà thành viên được nhận do lỗi chương trình hoặc hệ thống, chúng tôi sẽ xem xét và điều chỉnh số tiền chính xác.
 4. Trong trường hợp thành viên của website gây ra thiệt hại cho thành viên khác hoặc cho bên thứ ba khác sẽ do các bên tự giải quyết, công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 5. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về độ tin cậy và độ chính xác của thông tin và tài liệu, v.v... mà thành viên đã đăng trên bảng thông báo, v.v...
 6. Công ty chúng tôi sẽ không đảm bảo hoạt động của tất cả các thiết bị và phần mềm mà thành viên sử dụng.
 7. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả các dịch vụ trên trang web này, ngay cả trong trường hợp tất cả những thứ do trang web này cung cấp như tiền tệ trong trang web này như phần hoàn tiền, tài khoản trên trang web này, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác, v.v... trở nên không có hiệu lực theo các lý do được quy định trong Thỏa thuận này.
 8. Trường hợp không thể thu thập được dữ liệu về việc thành viên đã sử dụng thông tin của trang web liên kết vì một lý do nào đó không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ không cung cấp tiền tệ trong trang web này như phần tiền hoàn lại, tài khoản trên trang web này, v.v... hoặc các khoản tương tự hay phần thưởng khác.
 9. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra giữa thành viên và trang web liên kết được đăng trên trang web này.
 10. Công ty chúng tôi có thể bổ sung, sửa đổi, hoặc đình chỉ, chấm dứt một số nội dung của dịch vụ trên trang web này mà không cần thông báo cho thành viên.
 11. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tiết lộ thông tin liên quan đến việc điều tra và xử lý đối tượng dựa trên việc thực hiện kết quả mà chúng tôi cho là cần thiết đối với sự cố giữa các thành viên hoặc yêu cầu hay thông báo về vấn đề đó.
 12. Trong trường hợp có bất lợi hoặc thiệt hại cho thành viên liên quan đến các vấn đề nêu trên hoặc các dịch vụ khác, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường hoặc trách nhiệm nào khác đối với các thành viên. Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp công ty chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho thành viên bất kể quy định miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty chúng tôi trong phần này hoặc vì lý do khác, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty chúng tôi chỉ tối đa là 20.000 VND.

Tòa án có thẩm quyền

Tòa án nơi công ty chúng tôi đặt trụ sở chính sẽ là nơi duy nhất có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này.

(Ngày hiệu lực)

Các Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

x
1
ĐĂNG KÝ /
ĐĂNG NHẬP
2
CHỌN CỬA
HÀNG
3
MUA SẮM
4
KIỂM TRA
HOÀN TIỀN
5
RÚT TIỀN